Kære medlemmer i grundejerforeningen Nøragersminde

Den øvrige bestyrelse har tidligere tilkendegivet, at vi ikke på Facebook vil kommentere på det mistillidsvotum der er stillet. Vi afventer den ekstraordinære generalforsamling i starten af januar 2019, hvor vi vil komme med en redegørelse som besvarer mistillidsvotummets punkter.

En gennemgang af den “tråd” der er startet på foreningens Facebook side, ændrer lidt på forholdet – desværre.

HUSK..! Der er 2 sider af en sag!

Det er naturligvis medlemmerne, som ubetinget er foreningens højeste myndighed, der suverænt afgør hvad der skal ske. Alle punkter på det fremsatte mistillidsvotum både kan og skal naturligvis besvares. Men det er vigtigt, at det ikke bliver et ”gadens parlament”, hvor kritik, holdninger, kommentarer, rygter m.m. bringes til torvs uden at man har hørt begge sider af en sag.

Med andre ord, giv nu dem der stillet mistillidsvotum og dem der har fået det, en fair chance for at svare, argumentere og dermed modsige påstande og/eller beskyldninger på et møde mellem mennesker i det virkelige liv og ikke på Facebook.

Når alle er hørt på den ekstraordinære generalforsamling, kan alle fremmødte hver især træffe deres afgørelse – og det kunne jo være man ændrede holdning (?) Grundloven sikrer os alle ytringsfrihed og retten til at mene hvad vi vil, men vi bør bevare respekten for hinanden og fremsætte vores ytringer de rette steder – underforstået, Generalforsamlingen.

Mistillidsvotum til formanden

Der er af et mindretal i bestyrelsen stillet et mistillidsvotum til formanden, som kan læses på Mistillidsvotum
Som situationen er lige nu og her, vil der ikke komme yderligere forklaringer og argumenter for og imod, da vi er i gang med processen og det videre forløb.
Vi vender naturligvis tilbage hurtigst muligt med en afklaring.

Venlig hilsen
Bent Ørnbøl Larsen / formand

Vejnyt – Nyt om vejrenovering

Som tidligere annonceret, havde bestyrelsen en forventning om, at kunne præsentere nogle forslag til vores videre drift og vedligeholdelse af vores veje, i november måned.
Vi har afholdt bestyrelsesmøde i mandags, hvor Rambøll deltog med fremlægning af det resultat de var nået frem til. Bestyrelsen havde kommentarer og rettelser, som omhandler forståelse og synliggørelse af projektet, herunder økonomi.
Det betyder så – desværre – at vi ikke kan overholde det der ellers var lovet med informationsmøderne i november, og, at der i december er rigeligt at se til. Vi satser således på, at vi kan afholde de 2 informationsmøder i januar 2019.
Forlængelsen af de 2 informationsmøder vil så være, at der kan foretages en afstemning på den ordinære generalforsamling.
Vi skal beklage forsinkelsen,

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Dato: Onsdag den 27/9 kl. 19
Sted: sideskibet i Skelgårdskirken

Du finder dagsordnen under Links og vigtige numre

Hen over sommeren har bestyrelsen i forbindelse med beslutningen om renovering af Haag Allé indhentet 4 tilbud, som har givet os et klart indtryk af hvor dyrt projektet vil blive, hvis der skal inkluderes vejdræn i renoveringen.

På sidste generalforsamling, 14 marts 2016, fik bestyrelsen godkendt at vi kunne inkludere vejdræn i renoveringen af Haag Allé mod en merpris på 6-800.000,-  – altså en samlet pris på mindre end 2 millioner kr.

De tilbud vi har fået ind viser, at det formentlig vil koste næsten det dobbelte.

Bestyrelsen finder nu, at det grundet vejdrænets generelle stand er vigtigt at vi nu – inden vi går videre – får en grundig debat og beslutning for hvordan vi vil fortsætte vejprojektet.

Vi har indtil nu – grundet tidligere bestyrelsers fremsynethed – valgt at have en fælles forsikringsordning, hvor alle bidrager lige til vedligeholdelsen af vejene.

Det er bestyrelsens opfattelse at vi fremover vedligeholder veje som vi hidtil har gjort, men med det nye tiltag, at vejdrænet også skal vedligeholdes (repareres eller udskiftes). Uanset hvad vi vælger, vil det medføre en kontingentstigning som sikrer at vi har økonomi fremover til at dække de udgifter der vil være til det samlede vedligehold. Altså, at vi fastholder vores forsikringsordning som vi i fællesskab har betalt til, således at vi både kan klimasikre og fortsætte den nuværende vedligeholdelsesstrategi for vores veje.
Det er også bestyrelsens opfattelse, at der vil bestå en væsentlig risiko for, at en renovering af vejen uden at renovere vejdrænet vil medføre, at udgiften nok bliver mindre i første omgang, men til gengæld er spildt, hvis kommunen senere giver os påbud om at vejens afløb skal renoveres – underforstået, at det bliver dyrere på den lange bane.

Formanden

Dato for generalforsamlingen 2017

Så er vi klar med en dato for generalforsamlingen.

Vi holder generalforsamling mandag den 8/3 2017, kl. 18:30 vi har endnu ikke stedet på plads. Det vil fremgå af indkaldelsen og her på siden samt på Facebook i gruppen Nøragersminde Grundejerforening.

Dagsorden vil i modtage i jeres postkasse, links til sidste års referat og bestyrelsens beretning, kan du finde her 8 dage før generalforsamlingen.

Husk at dead-line for forslag som skal på dagsordnen, skal være undertegnede i hænde senest den 1/2 2017 enten på papir eller som en mail.

Vi i bestyrelsen glæder os til at se jer til en god og konstruktiv debat.

PBV.

Bent Ørnbøl Larsen

Glædelig Jul og Godt Nytår

Glædelig jul og godt nytår.

Nu er 2016 overstået.

Der ikke sket yderligere med vejene, planen var at Haag Allé skulle renoveres. Projektet gik i stå grundet manglende godkendelse af budget for 2016 på den ordinære generalforsamling.

Enkelte medlemmer var mødt op med så mange fuldmagter, at budgettet blev stemt ned og foreningen dermed var uden budget.

Det førte til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi fik gennemført at man ikke kunne have mere end en enkelt fuldmagt med fremover.

Der er nu planer om at vi får vedtaget budget for 2017 til den kommende generalforsamling og så kan vi komme igang med vejrenoveringen igen.

Bestyrelsen ønsker foreningens medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig Glædelig Jul og et Godt nytår.