Grundejerforeningens vedtægter

Enhver grundejer indenfor grundejerforeningen “Nøragersminde” område skal være medlem af denne. Ifølge tinglysning.

Grundejerforeningen har til opgave at varetage medlemmernes interesser og at administrere de fællesanliggender, der vedrører deres rettigheder og forpligtigelser som ejere af grundene i “Nøragersminde”.
Som de fornemste af disse: Fremme af god orden på grunde og veje, hvortil der er udarbejdet et ordensreglement.

Grundejerforeningens opgaver overdrages til den på generalforsamlingen lovlige valgte bestyrelse, der har pligt til at bringe de på generalforsamlingen lovligt vedtagne beslutninger til udførelse, og som i øvrigt leder foreningens anliggender under ansvar over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal bestå af 5-8 medlemmer: Formand, kasserer og 3-6 repræsentanter.
Alle valg finder sted på generalforsamlingen i marts. Alle valg gælder for 2 år, og genvalg kan finde
sted. Formand og 1-3 repræsentant vælges det ene år, kasserer og 2-3 repræsentanter det andet år.

Formand og kasserer vælges først og særskilt. Disse valg af repræsentanter foretages ved hånds-
oprækning og afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Generalforsamlingen kan forlange valgene afgjort ved skriftlig afstemning. Jævnfør § 8.
Ved hvert bestyrelsesvalg vælges der 2 suppleanter for en valgperiode af 1 år, som indkaldes i tilfælde
af vakance. For at være valgbar til tillidsmand skal man være til stede på generalforsamlingen eller
have givet skriftligt tilsagn om, at man er villig til at modtage valg.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at have
afgivet gyldig grund for sin udeblivelse, kan bestyrelsen beslutte at bestyrelsesmedlemmet er udtrådt
af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der fungerer i tilfælde af formandens forfald, og en
sekretær, der fører forhandlingsprotokollen og udfører de skriftlige arbejder for foreningen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden varetager den daglige ledelse af foreningens anliggender og foretager indkaldelser til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Kassereren fører foreningens regnskab, modtager indbetalinger og foretager udbetalinger efter formandens anvisninger, dog har kassereren altid ret til i tvivlstilfælde at forespørge bestyrelsen først.
Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren og yderligere ét medlem af bestyrelsen.
Kassereren kan kun hæve penge i Bank, Sparekasse eller Giro i forbindelse med formandens underskrift.
Kassereren er pligtig til på den ordinære generalforsamling at fremlægge det reviderede og overskuelige regnskab og statusoversigter til generalforsamlingens godkendelse.
Kassereren er pligtig til at lade revisorerne gennemgå sine regnskaber og opgøre sin kassebeholdning, når de ønsker det. Kassereren er pligtig til at give formanden og bestyrelsen oplysning om foreningens regnskab og status, når de finder anledning dertil. (Kontant kassebeholdning må ikke overstige 1.000 kr.). Indtil regnskabet er godkendt af generalforsamlingen, er revisorerne forpligtet til at besvare skriftlige spørgsmål fra et medlem til regnskabets enkeltposter.

Revisionen skal bestå af 2 revisorer og 2 suppleanter. I øvrigt gælder samme regler for valg af revisorer som valg til bestyrelse.
Revisorerne har pligt til at gennemgå og revidere foreningens regnskaber samt til at foretage kasseeftersyn, når de finder det fornødent, ligesom de ved deres underskrift attestere rigtigheden af de på generalforsamlingen aflagte regnskaber og statusopgørelser.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel til hvert enkelt medlem til den bopæl, der er opgivet til foreningens sekretær.
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan tidligst afholdes 10 hverdage efter at indkaldelse til denne har fundet sted. Der kan ikke afholdes ekstraordinær generalforsamling i weekender, på søgnehelligdage, 1. maj, 5. juni (grundlovsdage), sidste 3 hverdage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, de sidste 5 hverdage inden den 24. december, i dagene mellem jul og nytår, de første 5 hverdage efter 31. december samt i hele juli måned.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned.
Medlemmer der er i restance med foreningskontingent, kan ved en bestyrelsesbeslutning udelukkes fra at deltage i generalforsamlingen.
Indkaldelsen til generalforsamlingen tjener som legitimation for deltagelse ved generalforsamlingen.
35 medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til formanden forlange indkaldt til ekstra generalforsamling.
Henvendelsen skal indeholde angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet, og mindst 25 af de 35 skal være til stede på generalforsamlingen, for at vedkommende sag eller sager kan behandles. Formanden er pligtig til at indkalde til en sådan krævet generalforsamling senest en måned efter, at kravet er stillet.

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun generalforsamlingen kan vedtage og ændre foreningens vedtægter og ordenreglement.

Stk. 2 Vedtagelser på generalforsamlingen tages uanset de mødendes antal og med simpel stemmeflerhed ved håndsoprækning, såfremt ikke anden afstemningsmåde måtte kræves afbestyrelsen eller mindst 25 af de mødte medlemmer, jf. dog § 16. Hver matrikel har kun én stemme. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har ethvert myndigt husstandsmedlem i et matrikel. En matrikel kan kun give fuldmagt til afgivelse af stemme til en anden matrikel. En matrikel kan kun medbring én fuldmagt fra en anden matrikel.

Stk. 3 Skal der på generalforsamlingen ske vedtagelser, som er af vidtrækkende økonomisk betydning for foreningen eller en betydelig del af dens medlemmer, kræves, at mindst ⅔ af foreningens medlemmer skal være til stede, for at der kan tages gyldig bestemmelse om den foreliggende sag. Tillige skal mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemme for forslaget, for at det kan vedtages. Formanden angiver tydeligt på indbydelserne til generalforsamlingen, om der er nogen sag til behandling, der skønnes at kræve denne fremgangsmåde. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny senest 14 dage efter, og her tages da beslutning ved simpel majoritet uanset de mødendes antal.

Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes den trykte dagsorden med angivelse af de
sager, der skal behandles. Indkaldelsen kan sendes digitalt til de af foreningens medlemmer, der har
tilmeldt sig digital udsendelse med angivelse af deres mailadresse til foreningens bestyrelse. For øvrige
medlemmer vil indkaldelsen blive omdelt i fysisk form. Referatet fra generalforsamlingen vil ligeledes
blive fremsendt digitalt til de medlemmer, som har tilmeldt sig digital udsendelse.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, fremsendes skriftlig med fyldestgørende
motivering senest den 1 februar til grundejerforeningens formand.
Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Der kan kun tages gyldig bestemmelse om sager, der er opført på dagsorden.

Ordinær generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Protokol.
Pkt. 3. Formanden aflægger beretning for det foregående år.
Pkt. 4. Kassereren fremlægger til godkendelse revideret regnskab.
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Pkt. 6. Bestyrelsen fremlægger budget for det kommende år.
Pkt. 7. Behandling af indkomne forslag.
Pkt. 8. Valg til bestyrelsen.
A. Lige år.
Formand.
1-3 bestyrelsesmedlemmer.
B. Ulige år.
Kasserer.
2-3 bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
Pkt.10. Valg af en revisor.
Pkt.11. Valg af 2 revisor suppleanter.
Pkt.12. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af de mødte medlemmer, ligesom generalforsamlingens godkendelse af foreningens protokol tjener som bevis for rigtigheden af de anførte forhandlinger over for foreningens medlemmer og tredjemand.

Generalforsamlingen afgør, om der skal tillægges foreningens tillidsmænd honorarer eller diæter.

Bestyrelsen afholder under ansvar for generalforsamlingen løbende udgifter, som på grund af forholdene ikke har kunnet forelægges for generalforsamlingen, og som i øvrigt er nødvendige for den forsvarlige ledelse af foreningen.

Fællesudgifter, der bliver afholdt i medlemmernes interesse, kan bevilges af en ordinær eller ekstra generalforsamling, der også træffer bestemmelse om, hvorledes og hvornår indbetalingen heraf skal foregå.

Såfremt et medlem ikke opfylder de økonomiske forpligtigelser, der pålægges lovligt på generalforsamlingen, er bestyrelsen berettiget til, når der er gået 14 dage udover den tid, da ydelsen skulle være betalt, i et brev til vedkommende at kræve restancen samt det af generalforsamlingen fastsatte rykkergebyr indbetalt inden 14 dage. Sker betaling af restance og rykkergebyr ikke inden udløb af sidstnævnte frist, er foreningen berettiget til at kræve betaling af et af generalforsamlingen fastsat inkassogebyr og lade den samlede restance, incl. rykkergebyr og inkassogebyr, overgå til juridisk inkasso. Alle udgifter til inddrivelse af foreningens tilgodehavende, herunder omkostninger til advokat, Fogedretten eller andre retlige omkostninger og afgifter påhviler grundejeren, der er i restance.

Til foreningens administration og vedligeholdelsesarbejder betales de af generalforsamlingen fastlagte kontingenter. Beløbene opkræves i marts og september måned. Ethvert nyt medlem betaler det af generalforsamlingen fastsatte indskud, som tilskrives det førstkommende kontingent. Den til enhver tid værende grundejer inden for grundejerforeningens område hæfter for alle forpligtigelser over for foreningen selvom forpligtigelserne er opstået i en tidligere ejers tid.

Ændringer eller tilføjelser i denne lov for grundejerforeningen “Nøragersminde” kan kun vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer, jvf. § 8.

Således vedtaget den 27. september 1955, med efterfølgende ændringer 24. september 1957, 29. marts 1960, 28. marts 1969, 24. marts 1976, 25. marts 1977, 27. maj 1983, 13. maj 1991, 25. marts 1993, 21. marts 2000, 5. oktober 2016, 9. april 2018 og 21. september 2021.